Occlusion of the Internal Carotid Artery due to Intracranial Fungal Infection.
Joo Pyung Kim, Bong Jin Park, Mi Suk Lee, Young Jin Lim
J Korean Neurosurg Soc. 2011;49(3):186-189.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.49.3.186
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of microbial community composition and diversity in postoperative intracranial infection using high-throughput sequencing
Lixin Ruan, Daowu Wu, Xinchong Li, Qichuan Huang, Laipeng Lin, Jie Lin, Lie Chen, Peisong Xu, Jie Jin, Ningmin Yang, Xianfeng Li
Molecular Medicine Reports.2017; 16(4): 3938.     CrossRef