Papillary Meningioma with Leptomeningeal Seeding.
Joo Pyung Kim, Bong Jin Park, Young Jin Lim
J Korean Neurosurg Soc. 2011;49(2):124-127.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.49.2.124
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Papillary meningioma of the central nervous system: a SEER database analysis
Fujun Liu, Yuan Tian, Liangxue Zhou
Neurosurgical Review.2021; 44(5): 2777.     CrossRef
Primary intracranial papillary meningioma: Analysis of factors of prognosis and systematic review
Gui-Sheng Zhang, Yan-Yan Zhang, Feng He, Ming-liang Ou, Lian-kai Wang, Liang Liao, Rui-jin Ran, Hui-hua Xiang, Jun-hui Chen, Shang-Jun Wang
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 91: 118.     CrossRef
World Health Organization Grade III (Nonanaplastic) Meningioma: Experience in a Series of 23 Cases
Gui-Jun Zhang, Guo-Bin Zhang, Yun-Sheng Zhang, Huan Li, Cheng-Bei Li, Li-Wei Zhang, Da Li, Zhen Wu, Jun-Ting Zhang
World Neurosurgery.2018; 112: e754.     CrossRef
Papillary meningioma: an aggressive variant meningioma with clinical features and treatment: a retrospective study of 10 cases
Bin Li, Bangbao Tao, Hongmin Bai, Jun Zhong, Xiangru Wu, Juanhong Shi, Hui Sun, Shiting Li
International Journal of Neuroscience.2016; 126(10): 878.     CrossRef
Meningiomas with Rhabdoid or Papillary Components : Prognosis and Comparison with Anaplastic Meningiomas
Jeong-Kwon Kim, Tae-Young Jung, Shin Jung, Kyung-Hwa Lee, Seul-Kee Kim, Eun Jung Lee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2016; 59(4): 357.     CrossRef
Intracranial Meningioma with Leptomeningeal Dissemination : Retrospective Study with Review of the Literature
Ki-Su Park, Ki-Hong Kim, Seong-Hyun Park, Jeong-Hyun Hwang, Dong-Hyun Lee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 57(4): 258.     CrossRef
Magnetic resonance imaging findings of intracranial papillary meningioma: a study on eight cases
Xiang-Rong Yu, Jun-Zhang, Bi-Yun Zhang, Wei-Yuan Huang, Bo-Yin, Wen-Li Tan, Hai-Qing Li, Dao-Ying Geng
Clinical Imaging.2014; 38(5): 611.     CrossRef
Crush Cytology of a Primary Intraspinal Rhabdoid Papillary Meningioma: A Case Report
Juhyeon Jeong, Na Rae Kim, Sang Gu Lee
Acta Cytologica.2013; 57(5): 528.     CrossRef