Thoracic Myelopathy Caused by Ossification of the Ligamentum Flavum.
Hyuk Hur, Jung Kil Lee, Jae Hyun Lee, Jae Hyoo Kim, Soo Han Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2009;46(3):189-194.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2009.46.3.189
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Degenerative Thoracic Myelopathy: A Scoping Review of Epidemiology, Genetics, and Pathogenesis
Tanzil Rujeedawa, Oliver D. Mowforth, Benjamin M. Davies, Cylene Yang, Aria Nouri, Jibin J. Francis, Bizhan Aarabi, Brian K. Kwon, James Harrop, Jefferson R. Wilson, Allan R. Martin, Vafa Rahimi-Movaghar, James D. Guest, Michael G. Fehlings, Mark R. Kotte
Global Spine Journal.2024; 14(5): 1664.     CrossRef
Research Progress on Risk Factors of Ossification of Ligamentum Flavum
睿 齐
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(01): 1684.     CrossRef
Open posterior approach versus endoscopic approach for thoracic ligamentum flavum ossification: a systematic review and meta-analysis
Chun-Ru Lin, Sung Huang Laurent Tsai, Ta-Wei Yu, Po-Cheng Lin, Zheng-Da Tsai, Kuo-Hao Lee, Tsai-Sheng Fu, Po-Liang Lai, Tsung-Ting Tsai, Yung-Hsueh Hu
European Spine Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Thoracic Myelopathy in Ossified Ligamentum Flavum: Surgical Management and Long-Term Outcome Following 2 Different Techniques of Surgical Decompression
Rajdeep Singh Bagga, Ajoy P. Shetty, Vibhu Krishnan Viswanathan, Gurijala Jyotheswara Reddy, Rishi Mukesh Kanna, S. Rajasekaran
Global Spine Journal.2023; 13(3): 659.     CrossRef
Prevalence and distribution of ossification of the ligamenta flava in a 16th–18th century skeletal population sample from Poland
Kamil Mrożek, Justyna Marchewka, Beata Borowska, Alicja Budnik
International Journal of Paleopathology.2023; 42: 1.     CrossRef
Uniportal Thoracic Endoscopic Unilateral Laminotomy with Bilateral Decompression of Thoracic Ossification of Ligamentum Flavum: A Systematic Review of Current Literature
Pang Hung Wu, Brian Zhao Jie Chin, Hyeun Sung Kim, Seth Ian Sim, Il-Tae Jang
World Neurosurgery.2023; 178: 340.     CrossRef
Quantitative physical performance tests can effectively detect Degenerative Cervical Myelopathy: A systematic review and meta-analysis
Karlen K. P. Law, Kenney K. L. Lau, Graham K. H. Shea, Kenneth M. C. Cheung
European Spine Journal.2022; 31(12): 3347.     CrossRef
Value of Additional Instrumented Fusion in the Treatment of Thoracic Ossification of the Ligamentum Flavum
Sung Hwan Hwang, Chun Kee Chung, Chi Heon Kim, Seung Heon Yang, Yunhee Choi, Joonho Yoon
Journal of Korean Neurosurgical Society.2022; 65(5): 719.     CrossRef
Full-endoscopic decompression for thoracic ossification of ligamentum flavum: surgical techniques and clinical outcomes
Wenyi Li, Shangju Gao, Long Zhang, Can Cao, Jingchao Wei
Medicine.2020; 99(44): e22997.     CrossRef
Microendoscopic Posterior Decompression for Treating Thoracic Myelopathy Caused by Ossification of the Ligamentum Flavum: Case Series
Satoshi Baba, Ryutaro Shiboi, Jyunichi Yokosuka, Yasushi Oshima, Yuichi Takano, Hiroki Iwai, Hirohiko Inanami, Hisashi Koga
Medicina.2020; 56(12): 684.     CrossRef
A systematic review of surgical procedures on thoracic myelopathy
Shiqi Zhu, Yu Wang, Peng Yin, Qingjun Su
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2020;[Epub]     CrossRef
Percutaneous full endoscopic posterior decompression of thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum
Bo An, Xing-Chen Li, Cheng-Pei Zhou, Bi-Sheng Wang, Hao-Ran Gao, Hai-Jun Ma, Yi He, Hong-Gang Zhou, He-Jun Yang, Ji-Xian Qian
European Spine Journal.2019; 28(3): 492.     CrossRef
Outcomes and Complications Following Laminectomy Alone for Thoracic Myelopathy due to Ossified Ligamentum Flavum
Nebiyu S. Osman, Zoe B. Cheung, Awais K. Hussain, Kevin Phan, Varun Arvind, Khushdeep S. Vig, Luilly Vargas, Jun S. Kim, Samuel Kang-Wook Cho
Spine.2018; 43(14): E842.     CrossRef
Overexpression of miR-182 inhibits ossification of ligamentum flavum cells by targeting NAMPT
Qiang Zhang, Yifei Shen, Yuqing Jiang, Shujie Zhao, Dong Zhou, Nanwei Xu
Experimental Cell Research.2018; 367(2): 119.     CrossRef
Design of mulitlevel OLF approach (“V”-shaped decompressive laminoplasty) based on 3D printing technology
Qinjie Ling, Erxing He, Hanbin Ouyang, Jing Guo, Zhixun Yin, Wenhua Huang
European Spine Journal.2018; 27(S3): 323.     CrossRef
Clinical Outcomes and Prognostic Factors in Patients With Myelopathy Caused by Thoracic Ossification of the Ligamentum Flavum
Jae-Kwang Kim, Hyun-Seung Ryu, Bong Ju Moon, Jung-Kil Lee
Neurospine.2018; 15(3): 269.     CrossRef
Clinical outcomes after decompressive laminectomy for symptomatic ossification of ligamentum flavum at the thoracic spine
Zhao-Ming Zhong, Qian Wu, Ting-Ting Meng, Yong-Jian Zhu, Dong-Bin Qu, Ji-Xing Wang, Jian-Ming Jiang, Kai-Wu Lu, Shuai Zheng, Si-Yuan Zhu, Jian-Ting Chen
Journal of Clinical Neuroscience.2016; 28: 77.     CrossRef
Clinical characteristics and surgical outcome of thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum: a retrospective analysis of 85 cases
Z Li, D Ren, Y Zhao, S Hou, L Li, S Yu, T Hou
Spinal Cord.2016; 54(3): 188.     CrossRef
Microendoscopic posterior decompression for the treatment of thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum: a technical report
Satoshi Baba, Yasushi Oshima, Tomoyuki Iwahori, Yuichi Takano, Hirohiko Inanami, Hisashi Koga
European Spine Journal.2016; 25(6): 1912.     CrossRef
Predictors of surgical outcome in thoracic ossification of the ligamentum flavum: focusing on the quantitative signal intensity
JingTao Zhang, LinFeng Wang, Jie Li, Peng Yang, Yong Shen
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Clinical Guideline for Treatment of Symptomatic Thoracic Spinal Stenosis
Zhong‐qiang Chen, Chui‐guo Sun
Orthopaedic Surgery.2015; 7(3): 208.     CrossRef
Progress on Clinical Characteristics and Identification of Location of Thoracic Ossification of the Ligamentum Flavum
Fa‐bo Feng, Chui‐guo Sun, Zhong‐qiang Chen
Orthopaedic Surgery.2015; 7(2): 87.     CrossRef
Thoracic myelopathy secondary to ossification of ligamentum flavum – Short case series and review of literature
Pankaj Kumar
Apollo Medicine.2013; 10(3): 243.     CrossRef
Surgical results and prognostic factors for thoracic myelopathy caused by ossification of ligamentum flavum: posterior surgery by laminectomy
Shunzhi Yu, Dajiang Wu, Fengning Li, Tiesheng Hou
Acta Neurochirurgica.2013; 155(7): 1169.     CrossRef
Thoracic myelopathy due to ossification of ligamentum flavum: a retrospective analysis of predictors of surgical outcome and factors affecting preoperative neurological status
Amish V. Sanghvi, Harvinder Singh Chhabra, Amrithlal A. Mascarenhas, Vivek K. Mittal, Gururaj M. Sangondimath
European Spine Journal.2011; 20(2): 205.     CrossRef
Clinical analysis of thoracic ossified ligamentum flavum without ventral compressive lesion
Sang Hoon Yoon, Wook Ha Kim, Sang-Bong Chung, Yong Jun Jin, Kun Woo Park, Joon Woo Lee, Sang-Ki Chung, Ki-jeong Kim, Jin S. Yeom, Tae-Ahn Jahng, Chun Kee Chung, Heung Sik Kang, Hyun-Jib Kim
European Spine Journal.2011; 20(2): 216.     CrossRef
Surgical Treatments of Myelopathy Caused by Cervical Ligamentum Flavum Ossification
Jian Yang, Bin Ni, Ning Xie, Qunfeng Guo, Liangzhe Wang
World Neurosurgery.2011; 75(3-4): 546.     CrossRef
Ossification of the ligamentum flavum of the thoracic spine in the Korean population
Kyung-Chung Kang, Chong-Suh Lee, Seung-Kee Shin, Se-Jun Park, Chul-Hee Chung, Sung-Soo Chung
Journal of Neurosurgery: Spine.2011; 14(4): 513.     CrossRef