The Spot Sign Predicts Hematoma Expansion, Outcome, and Mortality in Patients with Primary Intracerebral Hemorrhage
Ju-Hee Han, Jong-Myong Lee, Eun-Jeong Koh, Ha-Young Choi
J Korean Neurosurg Soc. 2014;56(4):303-309.   Published online 2014 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2014.56.4.303
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Irregular shape as an independent predictor of prognosis in patients with primary intracerebral hemorrhage
Chunyang Liu, Haopeng Zhang, Lixiang Wang, Qiuyi Jiang, Enzhou Lu, Chao Yuan, Yanchao Liang, Zhenying Sun, Huan Xiang, Xun Xu, Jingxian Sun, Bo Fu, Boxian Zhao, Daming Zhang, Xin Chen, Ning Wang, Lu Wang, Guang Yang
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Eliminating vascular interference from the Spot Sign contributes to predicting hematoma expansion in individuals with spontaneous cerebral hemorrhages
Pan Yi, Min Xu, Pin Chen, Yu Luo, Dongdong Wang, Hui Wang, Cunzu Wang
Acta Neurologica Belgica.2021; 121(2): 521.     CrossRef
Different criteria for defining “spot sign” in intracerebral hemorrhage show different abilities to predict hematoma expansion and clinical outcomes: a systematic review and meta-analysis
Chunyan Lei, Jia Geng, Zhao Qi, Lianmei Zhong
Neurosurgical Review.2021; 44(6): 3059.     CrossRef
Dual-Energy CT Angiography Improves Accuracy of Spot Sign for Predicting Hematoma Expansion in Intracerebral Hemorrhage
Michaël T.J. Peeters, Kim J.D. de Kort, Rik Houben, Wouter J.P. Henneman, Robert J. van Oostenbrugge, Julie Staals, Alida A. Postma
Journal of Stroke.2021; 23(1): 82.     CrossRef
Spot Sign in Secondary Intraventricular Hemorrhage Predicts Early Neurological Decline
Jennifer E. Soun, Daniel Montes, Fang Yu, Andrea Morotti, Adnan I. Qureshi, Isabelle Barnaure, Jonathan Rosand, Joshua N. Goldstein, Javier M. Romero
Clinical Neuroradiology.2020; 30(4): 761.     CrossRef
Determining the Optimal Shape-Related Indicator on Noncontrast Computed Tomography for Predicting Hematoma Expansion in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Mou Li, Xiaoze Wang, Rui Guo, Lu Ma, Chao You, Hao Li
World Neurosurgery.2019; 121: e584.     CrossRef
The comparative study of island sign and the spot sign in predicting short-term prognosis of patients with intracerebral hemorrhage
Fan Zhang, Si Zhang, Chuanyuan Tao, Zijia Yang, Chao You, Mu Yang
Journal of the Neurological Sciences.2019; 396: 133.     CrossRef
Accuracy of swirl sign for predicting hematoma enlargement in intracerebral hemorrhage: a meta-analysis
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Maiyue He, Rui Guo, Lu Ma, Chao You, Hao Li
Journal of the Neurological Sciences.2019; 399: 155.     CrossRef
BAT Score Versus Spot Sign in Predicting Intracerebral Hemorrhage Expansion
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Fan Xia, Rui Guo, Lu Ma, Chao You, Hao Li
World Neurosurgery.2019; 126: e694.     CrossRef
Meta-Analysis of Accuracy of the Spot Sign for Predicting Hematoma Growth and Clinical Outcomes
Thanh G. Phan, Natasha Krishnadas, Vivian Wai Yun Lai, Michael Batt, Lee-Anne Slater, Ronil V. Chandra, Velandai Srikanth, Henry Ma
Stroke.2019; 50(8): 2030.     CrossRef
Low occurrence of “spot sign” on computed tomography angiography in acute intracerebral hemorrhage: A single-center prospective study from India
Vineeth Jaison, Paramdeep Kaur, Yashpal Singh, UttamBraino George, JeyarajDurai Pandian
CHRISMED Journal of Health and Research.2019; 6(4): 248.     CrossRef
Correlation between Spot Sign and Intracranial Hemorrhage Expansion on Dual-Phase CT Angiography
Hyesoo Kim, Ja Hong Goo, Hyo Sung Kwak, Seung Bae Hwang, Gyung Ho Chung
Diagnostics.2019; 9(4): 215.     CrossRef
Intraoperative and postoperative effects of TEG-guided platelet transfusion on antiplateletdrug-related intracerebral hemorrhage patients
Hao Zhou, Li Chen, Hongtian He
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Meta-Analysis of Predictive Significance of the Black Hole Sign for Hematoma Expansion in Intracerebral Hemorrhage
Jun Zheng, Zhiyuan Yu, Rui Guo, Hao Li, Chao You, Lu Ma
World Neurosurgery.2018; 115: e711.     CrossRef
Accuracy of spot sign in predicting hematoma expansion and clinical outcome
Xinghua Xu, Jiashu Zhang, Kai Yang, Qun Wang, Bainan Xu, Xiaolei Chen
Medicine.2018; 97(34): e11945.     CrossRef
Evaluating the Predictive Value of Island Sign and Spot Sign for Hematoma Expansion in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Jun Zheng, Zhiyuan Yu, Chuan Wang, Mou Li, Xiaoze Wang, Chao You, Hao Li
World Neurosurgery.2018; 117: e167.     CrossRef
Performance of blend sign in predicting hematoma expansion in intracerebral hemorrhage: A meta-analysis
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Rui Guo, Lu Ma, Mou Li, Xiaoze Wang, Sen Lin, Hao Li, Chao You
Clinical Neurology and Neurosurgery.2017; 163: 84.     CrossRef
Significance of satellite sign and spot sign in predicting hematoma expansion in spontaneous intracerebral hemorrhage
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Hasan Ali, Rui Guo, Mou Li, Xiaoze Wang, Lu Ma, Hao Li, Chao You
Clinical Neurology and Neurosurgery.2017; 162: 67.     CrossRef
The Accuracy of the Spot Sign and the Blend Sign for Predicting Hematoma Expansion in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Jun Zheng, Zhiyuan Yu, Zhao Xu, Mou Li, Xiaoze Wang, Sen Lin, Hao Li, Chao You
Medical Science Monitor.2017; 23: 2250.     CrossRef
Predictive Value of CTA Spot Sign on Hematoma Expansion in Intracerebral Hemorrhage Patients
Wen-Jie Peng, Cesar Reis, Haley Reis, John Zhang, Jun Yang
BioMed Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Comparison of hematoma density heterogeneity and ultraearly hematoma growth in predicting hematoma expansion in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Zhiyuan Yu, Lu Ma, Jun Zheng, Rui Guo, Mou Li, Xiaoze Wang, Sen Lin, Hao Li, Chao You
Journal of the Neurological Sciences.2017; 379: 44.     CrossRef
The predictive accuracy of the black hole sign and the spot sign for hematoma expansion in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Lu Ma, Rui Guo, Mou Li, Xiaoze Wang, Sen Lin, Hao Li, Chao You
Neurological Sciences.2017; 38(9): 1591.     CrossRef
Isolated intraventricular hemorrhage with a spot sign might also predict hematoma expansion
Omar Hussein, Khalid Sawalha, Ahmad Sawalha
Neurology and Clinical Neuroscience.2017; 5(5): 166.     CrossRef
Management and Outcome of Spontaneous Cerebellar Hemorrhage
Jungin Han, Ho Kook Lee, Tack Geun Cho, Jae Gon Moon, Chang Hyun Kim
Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery.2015; 17(3): 185.     CrossRef