Comparison of Long-Term Angiographic Results of Wide-Necked Intracranial Aneurysms : Endovascular Treatment with Single-Microcatheter Coiling, Double-Microcatheter Coiling, and Stent-Assisted Coiling
Hyun Sik Kim, Byung Moon Cho, Chan Jong Yoo, Dae Han Choi, Dong Keun Hyun, Yu Shik Shim, Joon Ho Song, Jae Keun Oh, Jun Hyong Ahn, Ji Hee Kim, In Bok Chang
J Korean Neurosurg Soc. 2021;64(5):751-762.   Published online 2021 Jul 22     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2021.0010
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Low-profile LEO baby stents using dual stenting technique in treating complex intracranial aneurysms located in small artery: Initial and mid-term outcome
Haishuang Tang, Sisi Li, Fengfeng Xu, Chenghao Shang, Zhiwen Lu, Zhangwei Zeng, Hongwei Yin, Qiao Zuo, Qiang Li, Qinghai Huang, Jianmin Liu
Journal of Clinical Neuroscience.2022; 98: 109.     CrossRef